Label archieven: Governance en compliance

Feed abonnement
Bestuur en governance van pensioenfondsen

Bestuur en governance van pensioenfondsen

Op 7 augustus 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Deze wet versterkt het bestuur en intern toezicht van pensioenfondsen. Daarnaast verzwaart de nieuwe wet de geschiktheidstoets voor (mede) beleidsbepalers. Tenslotte moet de wet een evenwichtige belangenafweging beter waarborgen. Tot uiterlijk 1 juli 2014 hebben de pensioenfondsen ... Lees meer »

Internetconsultatie reële ambitieovereenkomst

Internetconsultatie reële ambitieovereenkomst

Tot 6 september 2013 kan een ieder reageren op de internetconsultatie van het voorontwerp van de Wet herziening FTK (Financieel Toetsingskader). Voor het kerstreces 2013 zal een wetsontwerp bij de Tweede Kamer worden ingediend, met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2015. Lees meer »

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor achterstallige pensioenpremies: the story continues

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor achterstallige pensioenpremies: the story continues

In diverse bijdragen op dit kennisportal ben ik ingegaan op de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor achterstallige pensioenpremies. Inmiddels blijkt uit de rechtspraak dat ook een stromanbestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Tevens is ons uit de rechtspraak duidelijk geworden dat de ... Lees meer »

Ook stromanbestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor niet-betaalde pensioenpremies

Ook stromanbestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor niet-betaalde pensioenpremies

Opvallend is een toenemend aantal procedures tussen bedrijfstakpensioenfondsen en bestuurders van werkgevers die verplicht aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. Werkgevers die in financieel zwaar weer verkeren, hebben moeite met het tijdig voldoen van de pensioenpremies. In mijn bijdragen van 3 april en 3 december 2012 heb ik toegelicht dat in ... Lees meer »

Belangwekkend arrest over wettelijke informatieplicht pensioenuitvoerders

Belangwekkend arrest over wettelijke informatieplicht pensioenuitvoerders

Op een pensioenuitvoerder rusten diverse wettelijke informatieverplichtingen, zoals de verplichting tot het verstrekken van een start- en stopbrief. Ook moet de pensioenuitvoerder de werknemer binnen drie maanden na een wijziging van de pensioenovereenkomst informeren over deze wijziging (artikel 21 Pensioenwet, voorheen artikel 17 lid 1 Pensioen- en Spaarfondsenwet). Met name ... Lees meer »

Bestuurders zijn (wederom) gewaarschuwd: persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-betaling pensioenpremies!

Bestuurders zijn (wederom) gewaarschuwd: persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-betaling pensioenpremies!

In mijn bijdrage van 3 april 2012 heb ik het belang aangestipt van een tijdige melding betalingsonmacht bij het niet voldoen van pensioenpremies aan een bedrijfstakpensioenfonds. Bij arrest van 2 oktober 2012 heeft het Gerechtshof Leeuwarden opnieuw het belang van deze melding onderschreven. Ditmaal werd ook expliciet aandacht besteed aan ... Lees meer »

Verplicht crisisplan pensioenfondsen

Verplicht crisisplan pensioenfondsen

Sinds 1 mei 2012 moeten alle pensioenfondsen beschikken over een financieel crisisplan. Dit is gebaseerd op de artikelen 143 en 145 Pensioenwet. In de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) moet het pensioenfonds opnemen op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de plicht een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen. Hiertoe ... Lees meer »

Waakhond AFM kritisch over communicatie pensioen

Waakhond AFM kritisch over communicatie pensioen

De AFM dient erop toe te zien dat de werkgever en pensioenuitvoerder zich aan de wettelijke communicatievoorschriften houden. Recent heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 200.000,– opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, omdat deze onvoldoende informatie  had verschaft aan deelnemers bij beëindiging van deelname aan de pensioenregeling. Lees meer »

Wft ook van toepassing op advisering aan werkgever over pensioenovereenkomst?

Wft ook van toepassing op advisering aan werkgever over pensioenovereenkomst?

De Wet financieel toezicht (Wft) legt in een aantal situaties specifieke informatie- en adviesverplichtingen aan een financiële dienstverlener op. Ook verzekeraars van en bemiddelaars in pensioenen zijn financiële dienstverleners en moeten zich dus aan de Wft houden. Moet een verzekeraar of bemiddelaar bij íeder pensioenadvies aan een werkgever rekening houden ... Lees meer »

Nieuw governancemodel pensioenfondsen

Nieuw governancemodel pensioenfondsen

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer verzonden Op 24 februari 2012 heeft minister Kamp het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aan de Tweede Kamer aangeboden  (Kamerstukken II, 33 182, nr. 2). De regering vindt aanpassing van het bestuursmodel noodzakelijk om het vertrouwen in het stelsel van aanvullende pensioenen te ... Lees meer »

De zorgplicht van pensioenuitvoerders bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid

De zorgplicht van pensioenuitvoerders bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid

Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid worden met regelmaat tussen werkgever en werknemer gesloten. De pensioenuitvoerder biedt dan aan de deelnemer de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de wijze waarop de pensioenpremie belegd wordt. Als de deelnemer deze mogelijkheid benut, neemt hij in feite de verantwoordelijkheid voor de beleggingen over. Dat creëert ... Lees meer »

Naar boven scrollen