Verplicht crisisplan pensioenfondsen

Verplicht crisisplan pensioenfondsen

Sinds 1 mei 2012 moeten alle pensioenfondsen beschikken over een financieel crisisplan. Dit is gebaseerd op de artikelen 143 en 145 Pensioenwet. In de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) moet het pensioenfonds opnemen op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de plicht een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen. Hiertoe ... Lees meer »

Vrijstelling verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds vanwege eigen pensioenregeling

Vrijstelling verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds vanwege eigen pensioenregeling

Een groot aantal werkgevers is verplicht al hun werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds, namelijk indien de bedrijfsactiviteiten vallen onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds. Sommige werkgevers hebben echter al een eigen pensioenregeling, op het moment dat de verplichte deelneming van toepassing wordt. Deze werkgevers kunnen – onder bepaalde ... Lees meer »

Deelakkoord PvdA en VVD

Deelakkoord PvdA en VVD

Het net door Rutte en Samson gepresenteerde deelakkoord grijpt behoorlijk in op eerder gemaakt afspraken en zal de nodige reparatiewetgeving met zich brengen. In het akkoord worden de forensentaks en de langstudeerboete teruggedraaid. ,Hetzelfde geldt voor de eigen bijdrage in de GGZ en het liggeld voor zieken. Tenslotte wordt ook ... Lees meer »

Septemberpakket pensioenen

Septemberpakket pensioenen

Staatssecretaris De Krom (SZW) heeft op 24 september 2012 een pakket pensioenmaatregelen gepresenteerd, ook wel het ‘septemberpakket pensioenen’ genoemd. Hiermee wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de overgang naar het nieuwe financieel toetsingskader per 2014. Lees meer »

Goed advies over pensioengevolgen bij beëindiging arbeidsovereenkomst cruciaal

Goed advies over pensioengevolgen bij beëindiging arbeidsovereenkomst cruciaal

Voor – met name – oudere medewerkers is het van belang dat zij zich goed laten adviseren over de pensioengevolgen van een (minnelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet altijd kan worden vertrouwd op de informatie die het pensioenfonds verschaft aan de medewerker. De medewerker doet er verstandig aan zelf actief ... Lees meer »

Pensioenontslagbeding rechtsgeldig?

Pensioenontslagbeding rechtsgeldig?

Verplichte pensionering van verkeersvliegers (vóór de AOW-leeftijd) is onder omstandig­heden mogelijk en levert geen inbreuk op het wettelijk verbod wegens leeftijds­discriminatie op, als dit gebaseerd wordt op doelstellingen van sociaal beleid (zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt of beroepsopleiding). Wordt dit gebaseerd op (verkeers)veiligheid, dan is sprake van inbreuk op het discriminatieverbod wegens ... Lees meer »

Kamervragen over Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht pensioen

Kamervragen over Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht pensioen

In mijn eerdere bijdrage van 25 april jl. ben ik ingegaan op de hoofdlijnen van het Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op de bijbetalingsproblematiek. Over dit ontwerpbesluit heeft de Tweede Kamer op 22 juni jl. verschillende vragen aan Minister Kamp gesteld. In deze bijdrage zal ik een aantal antwoorden ... Lees meer »

Premies hoger, pensioen lager

Premies hoger, pensioen lager

De jaarlijkse enquête van DNB onder 25 grote pensioenfondsen wijst uit, dat in 2012 de meeste pensioenaanspraken en –uitkeringen niet verhoogd worden. Dus geen toeslag/inflatiecorrectie. Gevolg is dat de aanspraken en de uitkeringen voor het vierde jaar op rij achterblijven bij de loon- en prijsontwikkeling. Verder is de totale pensioenpremie ... Lees meer »

Hoofdlijnenakkoord herziening FTK

Hoofdlijnenakkoord herziening FTK

Nieuwe spelregels voor toezicht op pensioenfondsen in Hoofdlijnenakkoord. Minister Kamp heeft op 30 mei 2012 de plannen voor de nieuwe spelregels naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om aanpassing van het financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK), met als doel het pensioenstelsel weer toekomstbestendig te maken. Naast het oude nominale pensioencontract ... Lees meer »

Naar boven scrollen