Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

De fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben onlangs ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op ... Lees meer »

Zorgvuldigheid vereist met pensioenafspraken in beëindigingsregeling

Zorgvuldigheid vereist met pensioenafspraken in beëindigingsregeling

Steeds vaker maken pensioenafspraken onderdeel uit van een vaststellingsovereenkomst, waarin werkgever en werknemer een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden overeenkomen. Deze pensioenafspraken leiden echter tot een toenemend aantal gerechtelijke procedures, omdat deze afspraken op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Eventuele onduidelijkheden komen in de regel voor rekening van ... Lees meer »

Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op bijbetalingsproblematiek

Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op bijbetalingsproblematiek

Op 17 april jl. heeft minister Kamp (SZW) nadere regels gesteld met betrekking tot de bijbetalingslasten van werkgevers bij de waardeoverdracht van pensioenen. Deze regels zijn neergelegd in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Volgens de toelichting bij het ontwerpbesluit moet enerzijds ... Lees meer »

Groen licht Commissie Gelijke Behandeling voor convenant Verbond van Verzekeraars dekking uitlooprisico

Groen licht Commissie Gelijke Behandeling voor convenant Verbond van Verzekeraars dekking uitlooprisico

Het Verbond van Verzekeraars (het VvV) heeft de Commissie Gelijke Behandeling (hierna: de CGB) gevraagd of het conceptconvenant in- en uitlooprisico van arbeidsongeschikte werknemers een verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte oplevert. In dit convenant zijn afspraken opgenomen over het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De ... Lees meer »

Inperking recht op waardeoverdracht pensioen in verband met bijbetaling werkgever

Inperking recht op waardeoverdracht pensioen in verband met bijbetaling werkgever

Werknemers die van baan wisselen of die een andere pensioenovereenkomst met hun werkgever sluiten, hebben een wettelijk recht op waardeoverdracht. Dit recht kan leiden tot een bijbetalingslast voor de werkgever van vele tienduizenden euro’s, veroorzaakt door een verschil in berekening van de overdrachtswaarde en de financieringswaarde. Zeker voor kleine ondernemingen ... Lees meer »

Geen premie, geen pensioen?

Geen premie, geen pensioen?

Pensioenaanspraken ontstaan bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (hierna verplichte bpf-en) in het algemeen op grond van het vervuld zijn van de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden. De Hoge Raad heeft dit recent geoordeeld voor het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. Beslist moest worden of in 1988 en 1989 pensioenopbouw ... Lees meer »

Waakhond AFM kritisch over communicatie pensioen

Waakhond AFM kritisch over communicatie pensioen

De AFM dient erop toe te zien dat de werkgever en pensioenuitvoerder zich aan de wettelijke communicatievoorschriften houden. Recent heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 200.000,– opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, omdat deze onvoldoende informatie  had verschaft aan deelnemers bij beëindiging van deelname aan de pensioenregeling. Lees meer »

Wft ook van toepassing op advisering aan werkgever over pensioenovereenkomst?

Wft ook van toepassing op advisering aan werkgever over pensioenovereenkomst?

De Wet financieel toezicht (Wft) legt in een aantal situaties specifieke informatie- en adviesverplichtingen aan een financiële dienstverlener op. Ook verzekeraars van en bemiddelaars in pensioenen zijn financiële dienstverleners en moeten zich dus aan de Wft houden. Moet een verzekeraar of bemiddelaar bij íeder pensioenadvies aan een werkgever rekening houden ... Lees meer »

Nieuw governancemodel pensioenfondsen

Nieuw governancemodel pensioenfondsen

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer verzonden Op 24 februari 2012 heeft minister Kamp het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aan de Tweede Kamer aangeboden  (Kamerstukken II, 33 182, nr. 2). De regering vindt aanpassing van het bestuursmodel noodzakelijk om het vertrouwen in het stelsel van aanvullende pensioenen te ... Lees meer »

Werkgevers in Metalelektro opgelet: verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds ligt sneller op de loer dan (wellicht) gedacht

Werkgevers in Metalelektro opgelet: verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds ligt sneller op de loer dan (wellicht) gedacht

Ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak kunnen verplicht zijn aangesloten in het pensioenfonds voor de bedrijfstak. Deze situatie doet zich voor als een werkgever valt onder de werkingssfeer van een verplichtstellingsbeschikking van de minister. Probleem echter is dat de formulering van de werkingssfeer niet altijd even duidelijk is, met als gevolg ... Lees meer »

Naar boven scrollen