Geen premie, geen pensioen?

Geen premie, geen pensioen?

Pensioenaanspraken ontstaan bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (hierna verplichte bpf-en) in het algemeen op grond van het vervuld zijn van de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden. De Hoge Raad heeft dit recent geoordeeld voor het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. Beslist moest worden of in 1988 en 1989 pensioenopbouw ... Lees meer »

Waakhond AFM kritisch over communicatie pensioen

Waakhond AFM kritisch over communicatie pensioen

De AFM dient erop toe te zien dat de werkgever en pensioenuitvoerder zich aan de wettelijke communicatievoorschriften houden. Recent heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 200.000,– opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, omdat deze onvoldoende informatie  had verschaft aan deelnemers bij beëindiging van deelname aan de pensioenregeling. Lees meer »

Wft ook van toepassing op advisering aan werkgever over pensioenovereenkomst?

Wft ook van toepassing op advisering aan werkgever over pensioenovereenkomst?

De Wet financieel toezicht (Wft) legt in een aantal situaties specifieke informatie- en adviesverplichtingen aan een financiële dienstverlener op. Ook verzekeraars van en bemiddelaars in pensioenen zijn financiële dienstverleners en moeten zich dus aan de Wft houden. Moet een verzekeraar of bemiddelaar bij íeder pensioenadvies aan een werkgever rekening houden ... Lees meer »

Nieuw governancemodel pensioenfondsen

Nieuw governancemodel pensioenfondsen

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer verzonden Op 24 februari 2012 heeft minister Kamp het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aan de Tweede Kamer aangeboden  (Kamerstukken II, 33 182, nr. 2). De regering vindt aanpassing van het bestuursmodel noodzakelijk om het vertrouwen in het stelsel van aanvullende pensioenen te ... Lees meer »

Werkgevers in Metalelektro opgelet: verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds ligt sneller op de loer dan (wellicht) gedacht

Werkgevers in Metalelektro opgelet: verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds ligt sneller op de loer dan (wellicht) gedacht

Ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak kunnen verplicht zijn aangesloten in het pensioenfonds voor de bedrijfstak. Deze situatie doet zich voor als een werkgever valt onder de werkingssfeer van een verplichtstellingsbeschikking van de minister. Probleem echter is dat de formulering van de werkingssfeer niet altijd even duidelijk is, met als gevolg ... Lees meer »

Voorlichting aan (gewezen) deelnemers: kwestie van vertrouwen

Voorlichting aan (gewezen) deelnemers: kwestie van vertrouwen

Werkgevers en/of pensioenuitvoerders zullen op veel momenten de (gewezen) deelnemers moeten informeren over hun pensioen, zoals bij indiensttreding, de (vijf)jaarlijkse verstrekking van overzichten, ontslag en (vroeg)pensioen. Zij zullen er voor moeten zorg dragen dat deze voorlichting volledig in overeenstemming is met wat in de verhouding tussen werkgever en werknemer is ... Lees meer »

Fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar in 2014

Fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar in 2014

Het kabinet heeft op 31 januari 2012 ingestemd met het verzoek van de gezamenlijke pensioenuitvoerders om de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 65 naar 66 en vervolgens naar 67 jaar niet in twee stappen (2013 en 2015), maar in één stap (2014) te doen. Reden is vermindering van de ... Lees meer »

Bijstorten door werkgever bij onderdekking: pensioenfonds kan dit niet altijd afdwingen

Bijstorten door werkgever bij onderdekking: pensioenfonds kan dit niet altijd afdwingen

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de kredietcrisis hevige gevolgen heeft gehad voor de pensioenwereld. De dalende aandelenkoersen en de lage marktrente heeft menig pensioenfonds in een situatie van onderdekking gebracht. Pensioenfondsen dienen alles in het werk te stellen om alsnog uit de onderdekking te raken. Zo moeten pensioenfondsen in ... Lees meer »

Verzamelwet pensioenen 2012: probleem van mogelijk gat in dekking partnerpensioen op risicobasis bij baanwisseling onderkend

Verzamelwet pensioenen 2012: probleem van mogelijk gat in dekking partnerpensioen op risicobasis bij baanwisseling onderkend

De verzekering van het partnerpensioen op risicobasis eindigt op het moment waarop de werknemer uit dienst treedt. Bij baanwisseling vervalt de dekking van het partnerpensioen op risicobasis, in tegenstelling tot het partnerpensioen op opbouwbasis. Als de deelnemer na deze baanwisseling overlijdt, ontvangt de partner dus geen uitkering op basis van ... Lees meer »

Naar boven scrollen