Pensioenreglementen onvoldoende toegespitst op fiscale faciliëring vrijwillige voortzetting pensioendeelneming

Pensioenreglementen onvoldoende toegespitst op fiscale faciliëring vrijwillige voortzetting pensioendeelneming

In de pensioenovereenkomst en/of het pensioenreglement kan voor de werknemer de mogelijkheid opgenomen worden om na ontslag de deelname aan de pensioenregeling (voor eigen rekening) voort te zetten. Deze vrijwillige voortzetting moet allereerst passen binnen de wettelijke kaders van artikel 54 Pensioenwet. Hierin staan bijvoorbeeld begrenzingen verwoord ten aanzien van ... Lees meer »

Kan het werknemersdeel pensioenpremie eenzijdig verhoogd worden?

Kan het werknemersdeel pensioenpremie eenzijdig verhoogd worden?

Regelmatig komt het voor dat werkgevers in de veronderstelling verkeren dat zij niet verplicht zijn deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en deze veronderstelling later onjuist blijkt te zijn. Steeds intensiever worden vanuit pensioenfondsen werkingssfeeronderzoeken uitgevoerd, omdat zij zeker in deze tijd belang kunnen hebben bij een groter aantal verplicht ... Lees meer »

Belangwekkend arrest over wettelijke informatieplicht pensioenuitvoerders

Belangwekkend arrest over wettelijke informatieplicht pensioenuitvoerders

Op een pensioenuitvoerder rusten diverse wettelijke informatieverplichtingen, zoals de verplichting tot het verstrekken van een start- en stopbrief. Ook moet de pensioenuitvoerder de werknemer binnen drie maanden na een wijziging van de pensioenovereenkomst informeren over deze wijziging (artikel 21 Pensioenwet, voorheen artikel 17 lid 1 Pensioen- en Spaarfondsenwet). Met name ... Lees meer »

Kamervragen premieovereenkomst voor pensioenen (Defined Contribution-regeling)

Kamervragen premieovereenkomst voor pensioenen (Defined Contribution-regeling)

Een groot aantal werknemers neemt op dit moment deel aan een pensioenregeling waarbij de werkgever een uitkering heeft toegezegd (Defined Benefit-regeling). Naar verwachting zal dit aantal afnemen, omdat steeds meer werkgevers vanuit kostenoverwegingen overstappen van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst. Het is niet per definitie zo dat daarmee de premiebedragen ... Lees meer »

Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan tussen de werkgever en de vakbonden. In geval van boventalligheid en geen beschikbaarheid van andere passende arbeid volgt ontslag voor de betreffende werknemers. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de ontslaglijst staat, vrijwillig kiest ... Lees meer »

Zzp’ers opgelet: verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds!

Zzp’ers opgelet: verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds!

De sociale partners in een bedrijfstak kunnen, indien sprake is van een verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, bepalen dat naast werknemers ook andere personen aan een verplicht gestelde pensioenregeling van een fonds moeten deelnemen. De verplichte deelneming kan hierdoor ook betrekking hebben op zelfstandigen. In dat geval moet de zelfstandige ... Lees meer »

Koningin Beatrix op 75-jarige leeftijd met pensioen: kunnen wij dat ook doen?!

Koningin Beatrix op 75-jarige leeftijd met pensioen: kunnen wij dat ook doen?!

Het zal niemand ontgaan zijn. Koningin Beatrix doet afstand van de troon ten gunste van haar zoon kroonprins Willem-Alexander. De media schetsen een beeld van een hardwerkende koningin die zich vol toewijding heeft ingezet voor de Nederlandse maatschappij. En dat tot zo’n respectabele leeftijd, 75 jaar.  De troonsafstand vindt plaats ... Lees meer »

Verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd: wat betekent dit voor pensioenleeftijd in pensioenreglement?

Verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd: wat betekent dit voor pensioenleeftijd in pensioenreglement?

In mijn bijdrage van 27 juli 2012 over verhoging van de AOW-leeftijd (per 1 januari 2013) en van de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar (per 1 januari 2014) merk ik op dat sociale partners aan zet zijn om de pensioenregeling aan te passen. Verhoging van de pensioenrichtleeftijd roept de vraag ... Lees meer »

Pensioenkorting: wie betaalt de rekening?

Pensioenkorting: wie betaalt de rekening?

Korting van pensioenaanspraken en -rechten door pensioenfondsen beheerst de kranten momenteel. Door zowel de lage rekenrente als de financiële en economische crisis zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen gestaag gedaald. Daarnaast is de toegenomen en nog steeds toenemende levensverwachting een boosdoener. Per 1 april 2012 hebben vijf pensioenfondsen al kortingen ... Lees meer »

Bestuurders zijn (wederom) gewaarschuwd: persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-betaling pensioenpremies!

Bestuurders zijn (wederom) gewaarschuwd: persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-betaling pensioenpremies!

In mijn bijdrage van 3 april 2012 heb ik het belang aangestipt van een tijdige melding betalingsonmacht bij het niet voldoen van pensioenpremies aan een bedrijfstakpensioenfonds. Bij arrest van 2 oktober 2012 heeft het Gerechtshof Leeuwarden opnieuw het belang van deze melding onderschreven. Ditmaal werd ook expliciet aandacht besteed aan ... Lees meer »

Uitstel financieel toetsingskader pensioenen

Uitstel financieel toetsingskader pensioenen

  Minister Kamp heeft op 30 mei 2012 plannen voor nieuwe spelregels voor het financieel toetsingskader pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd in de ‘Hoofdlijnennota FTK’. Hierbij werd beoogd de nieuwe pensioenwetgeving begin 2013 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat die wetgeving per 1 januari 2014 in werking ... Lees meer »

Werk aan de winkel voor pensioenuitvoerders in communicatie-uitingen

Werk aan de winkel voor pensioenuitvoerders in communicatie-uitingen

De AFM heeft in haar nieuwsbrief van oktober 2012 opnieuw de aandacht van pensioenuitvoerders gevraagd om tijdig, duidelijk, begrijpelijk en transparant te communiceren. Uit de consumentenmonitor 2012 blijkt dat pensioenuitvoerders nog het nodige werk moeten verzetten op het vlak van communicatie, onder meer omdat veel deelnemers en gepensioneerden geen reëel ... Lees meer »

Naar boven scrollen