Doorwerken na de AOW-leeftijd: waar moet een werkgever op letten?

Doorwerken na de AOW-leeftijd: waar moet een werkgever op letten?

Waar menig werknemer uitkijkt naar een wat rustigere oude dag, zit niet iedere werknemer hierop te wachten. Sommige werknemers zouden na hun AOW-leeftijd hun carrière juist willen vervolgen. Ook werkgevers kunnen daar welwillend tegenover staan, bijvoorbeeld met het oog op de expertise die de medewerker in al die jaren heeft ... Lees meer »

Wijziging pensioenregeling: het is net schaken!

Wijziging pensioenregeling: het is net schaken!

Per 1 januari 2015 moeten bijna alle pensioenregelingen gewijzigd worden als gevolg van nieuwe fiscale regels. In dit wijzigingstraject moet een werkgever met diverse ‘spelregels’ rekening houden. Bovendien staat de werkgever in dit traject niet alleen: met diverse ‘spelers’ moet rekening worden gehouden, zoals de werknemer, ondernemingsraad en de pensioenuitvoerder. ... Lees meer »

Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds bij grensoverschrijdende arbeid

Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds bij grensoverschrijdende arbeid

  Nederlandse ondernemingen met werknemers die werkzaam of woonachtig zijn in het buitenland, spelen nog wel eens met de vraag of (toch) sprake is van een verplichte deelneming van deze werknemers in een Nederlands bedrijfstakpensioenfonds. Ook buitenlandse ondernemingen die de Nederlandse grens bereiken of passeren, worden met dit vraagstuk geconfronteerd. ... Lees meer »

Moeten bijstandsaanvragers eerst hun pensioen opeten?

Moeten bijstandsaanvragers eerst hun pensioen opeten?

Recent ontstond er opschudding over het plan van de gemeente Enschede om bijstandsaanvragers eerst te verplichten om het potje aan aanvullend pensioen (tweede pijler pensioen) aan te spreken, voordat zij bij de gemeente een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. De gemeente verkeerde daarbij in de veronderstelling dat dit wettelijk toegestaan is. Ook ... Lees meer »

Inkomenspolitiek via WNT, subsidievoorwaarden en aanbesteding: politieke wens versus juridische realiteit

Inkomenspolitiek via WNT, subsidievoorwaarden en aanbesteding: politieke wens versus juridische realiteit

Op landelijk niveau kennen we sinds 6 december 2011 het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en (semi)publieke sector (WNT). Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met aanscherping van de norm van 130% tot 100% van het ministersalaris (WNT-2). Dit betekent een neerwaartse bijstelling van ... Lees meer »

Meerdere franchises binnen één pensioenregeling tòch van de baan?

Meerdere franchises binnen één pensioenregeling tòch van de baan?

Menig pensioenuitvoerder en –adviseur zat er al mee in zijn maag: het hanteren van twee verschillende franchises in zogenoemde combinatieregelingen. Dit zou tot grote uitvoeringsproblemen leiden en de implementatie van het nieuwe Witteveen kader per 1 januari 2015 bemoeilijken. Inmiddels is deze problematiek ook op overheidsniveau doorgedrongen en is duidelijk ... Lees meer »

Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Vanaf 1 januari 2015 wordt de fiscale pensioenopbouw afgetopt bij een jaarsalaris van € 100.000,– bruto. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het mogelijk om binnen de tweede pijler een nettopensioen aan werknemers aan te bieden over het bruto loon hoger dan € 100.000,–. Randvoorwaarden zijn: fiscale hygiëne; vrijwilligheid ... Lees meer »

Pensioenfonds DuPont mocht verantwoordingsorgaan nieuwe stijl met minder bevoegdheden instellen

Pensioenfonds DuPont mocht verantwoordingsorgaan nieuwe stijl met minder bevoegdheden instellen

Gerechtshof Amsterdam, 18 september 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:3888) De inmiddels niet meer bestaande deelnemersraad van Pensioenfonds DuPont de Nemoers (Nederland) B.V. (“het Fonds”) had de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzocht een aantal besluiten van het Fonds in te trekken, omdat naar de mening van de deelnemersraad het Fonds bij afweging van ... Lees meer »

Nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015

Nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 worden nieuwe pensioenregels van kracht. Door de nieuwe regels moeten bijna elle pensioenregelingen (weer) aangepast worden. In het septembernummer van HR Rendement bespreekt Frédérique Hoppers deze pensioenwijzigingen en gaat zij tevens in op de vraag of de werkgever de pensioenregeling ‘zomaar’ mag aanpassen. De rol van ... Lees meer »

Seminar Dirkzwager & Aon 25 september a.s.: Impact nieuwe pensioenregels

Seminar Dirkzwager & Aon 25 september a.s.: Impact nieuwe pensioenregels

Nieuwe pensioenregels vanaf 1 januari 2015 Op 1 januari 2015 worden nieuwe pensioenregels van kracht. Deze regels hebben een verdere beperking van de pensioenopbouw tot gevolg. Daarnaast wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd. Door de nieuwe regels moeten veel pensioenregelingen (weer) aangepast worden. Wat is de impact van de nieuwe wetgeving ... Lees meer »

Inzicht in pensioenuitzicht

Inzicht in pensioenuitzicht

Per 1 januari a.s. moeten bijna alle pensioenregelingen gewijzigd worden. De OR zal bij veel van deze wijzigingstrajecten betrokken (moeten) worden. Frédérique Hoppers licht in een artikel in het Praktijkblad Ondernemingsraad toe hoe deze wijzigingen luiden en wat de rol van de OR daarbij is. Het artikel sluit mooi aan ... Lees meer »

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

Eind juni heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel aanpassing FTK naar de Tweede Kamer gezonden. Het gaat om noodzakelijk grootonderhoud van de spelregels die bepalen hoe een pensioenfonds er financieel voorstaat. Dit is van belang voor de direct betrokkenen: de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Zij moeten weten hoe “zeker” de ... Lees meer »

Normenkader uitvoering WNT 2014 en wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Normenkader uitvoering WNT 2014 en wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. Dit heeft voor de nodige opschudding gezorgd en bovendien geleid tot nadere regelgeving (o.a. voor de sectoren Onderwijs, Zorg en Woning­corporaties). Ook zijn begin dit jaar nadere beleidsregels over de toepassing en handhaving ... Lees meer »

Pensioen bij fusie of overname

Pensioen bij fusie of overname

Pensioen wordt vaak over het hoofd gezien bij fusies en overnames, terwijl pensioen juist grote impact kan hebben op de lopende verplichtingen. Aan deze pensioenmaterie is uitvoerig aandacht besteed in een whitepaper over de impact van lopende pensioenverplichtingen. Kopers, verkopers, accountants, bedrijfsadviseurs etc. kunnen hun voordeel doen met het lezen ... Lees meer »

Naar boven scrollen