Wijzigingsbevoegdheid

De pensioenafspraak tussen werkgever en werknemer kan eenzijdig gewijzigd worden, indien de werkgever dit schriftelijk bedongen heeft in de arbeids-/pensioenovereenkomst. Gebruik­making van deze bevoegdheid is alleen mogelijk, indien sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever bij wijziging, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zal worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
Een voorgenomen besluit van de werkgever tot wijziging van de pensioenovereenkomst behoeft de voorafgaande instemming van de ondernemingsraad (artikel 27, lid 1, sub a WOR). De goedkeuring van de ondernemingsraad vervangt niet de individuele goedkeuring van de betrokken werknemer(s). Als het pensioen geregeld is in een cao, geldt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad niet.

Artikelen met het onderwerp Wijzigingsbevoegdheid:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen