Pensioenakkoord

Op 10 juni 2011 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord, waarin de huidige pensioen- en AOW-leeftijd van 65 jaar in 2020 wettelijk wordt verhoogd naar 66 jaar en in 2025 (naar verwachting) naar 67 jaar. Om de 5 jaar wordt bekeken of de AOW-leeftijd verder moet worden verhoogd wegens de gestegen levensverwachting. Werkgevers worden gestimuleerd om oudere werknemers tot aan hun pensioen in dienst te houden. Eerder stoppen met werken blijft mogelijk, wel vindt dan een structurele korting op de AOW-uitkering plaats. Tussen 2014 en 2028 wordt de AOW jaarlijks extra verhoogd met 0,6%, bovenop de aanpassing van de AOW aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen.

Eind april 2012 hebben de Tweede Kamer fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie echter ingestemd met een begrotingsakkoord 2013. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april 2012 is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. In 2013 zal de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd worden. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd jaarlijks stapsgewijs zodanig worden verhoogd, dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde AOW-leeftijd van 66 jaar wordt bereikt, en in 2024 die van 67 jaar.

De pensioenpremie wordt stabiel gehouden Het nieuwe pensioenstelsel moet meer duidelijkheid bieden over de risico’s die verbonden zijn aan het pensioen. Hier staat tegenover dat communicatie over deze risico’s duidelijker en transparanter moet zijn. Levensloop- en spaarloon worden vervangen door de nieuwe vitaliteitsregeling.

Als uitvloeisel van het pensioenakkoord van 10 juni 2011 zijn diverse wetsvoorstellen ingediend bij het parlement: Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW-ouderdomspensioen en flexibilisering ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (33 046), Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33 182). Binnenkort zal duidelijk worden of deze wetsvoorstellen gewijzigd of vervangen worden door nieuwe wetsvoorstellen op basis van het Stabiliteitsprogramma van 27 april 2012.

Artikelen met het onderwerp Pensioenakkoord:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen