Betaling premie en bijstorting

De werkgever is verplicht de verschuldigde premie (ook het op het loon van de werknemer ingehouden werknemersdeel) aan de pensioenuitvoerder af te dragen (artikel 24 Pensioenwet). In de uitvoeringsovereenkomst dient vastgelegd te worden wanneer de premiebetaling uiterlijk moet plaatsvinden. Bijdrage (van de werkgever) is een breder begrip: iedere geldsom die wordt voldaan aan een pensioenuitvoerder in het kader van de uitvoering van pensioen- en uitvoeringsovereenkomsten. Het betalen van een bijdrage (door de werkgever), naast de periodieke premieafdracht, kan aan de orde zijn bij een dekkingstekort en een kortetermijnherstelplan. Dit betreft de problematiek van bijstorting. De bijstortingsverplichting zal dan in de uitvoeringsovereenkomst verwoord moeten staan.

Korting van het pensioen is alleen mogelijk, indien alle overige beschikbare sturings­middelen (met uitzondering van het beleggingsbeleid) zijn ingezet om uiterlijk binnen één jaar te voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen (dekkingsgraad van 105% of meer). Een pensioenuitvoerder zal dus eerst de werkgever tot bijstorten moeten aanspreken (voor zover de uitvoeringsovereenkomst daarin voorziet) voordat tot korting kan worden overgegaan.

Artikelen met het onderwerp Bijstorting:


Naar boven scrollen