Arbeidsongeschiktheidspensioen

Hieronder wordt verstaan een geldelijke, vastgestelde uitkering (in de tweede pijler) wegens arbeidsongeschiktheid van de (gewezen) werknemer, waarop recht bestaat na afloop van 104 weken aaneengesloten arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Het komt regelmatig voor dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid premievrijstelling verleend wordt aan de deelnemer voor de voortzetting van de pensioenopbouw. De mogelijkheid van vrijwillige voortzetting na ommekomst van de wachttijd van 104 weken (dus na afloop van de loonbetalingsverplichting) is in de Pensioenwet bij arbeidsongeschiktheid verruimd. Uitgangspunt is dat vrijwillige voortzetting voor een periode langer dan drie jaar mogelijk is in geval van arbeidsongeschiktheid (namelijk voor de duur van de arbeidsongeschiktheid).

Artikelen met het onderwerp Arbeidsongeschiktheidpensioen:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen