Algemeen

Een pensioenovereenkomst is de afspraak tussen een werkgever en een werknemer over pensioen. Vaak maakt deze afspraak deel uit van de arbeidsovereenkomst. De Pensioenwet geeft geen definitie van het begrip pensioen, wel een opsomming:

  • ouderdomspensioen;
  • arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom. Ouderdomspensioen is levenslang.

Ook tijdelijke inkomensvoorzieningen, zoals prepensioen, vroegpensioen en overbruggings­pensioen (indien direct voorafgegaan aan de levenslange ouderdomsuitkering) vallen onder de definitie van ouderdomspensioen. VUT-regelingen vallen in het algemeen niet onder het begrip pensioen. Uitkeringen in het kader van de levensloop- of vitaliteitsregeling ook niet. De werknemer spaart dan namelijk eenzijdig, zonder instemming van de werkgever, hoewel de bijdrage wel door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer.

Nabestaandenpensioen omvat partner- en wezenpensioen.
Partnerpensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de (gewezen) echtgenoot, de (gewezen) geregistreerd partner of de (gewezen) partner wegens het overlijden van de (gewezen) werknemer.

Wezenpensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor een kind tot wie de overleden (gewezen) werknemer als ouder in familierechtelijke betrekking stond of voor diens stief- of pleegkind, wegens het overlijden van de (gewezen) werknemer.

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering wegens arbeidsonge­schiktheid van de (gewezen) werknemer, waarop recht bestaat – kortweg – na afloop van de periode van 104 weken aaneengesloten ziekte. Een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) valt hier niet onder. WIA-uitkeringen zijn immers niet gebaseerd op een afspraak tussen werkgever en werknemer, maar vloeien voort uit de wet.

Het komt regelmatig voor dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid premievrijstelling verleend wordt aan de deelnemer voor de voortzetting van het pensioen. Dit is geen arbeidsongeschikt­heidspensioen in de zin van de Pensioenwet, maar wordt in de praktijk (ten onrechte) wel als zodanig beschouwd.

Artikelen met het onderwerp Algemeen:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen