Overgang van onderneming

  • Algemeen wettelijk uitgangspunt bij overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW is, dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op het moment van overgang voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst(en) met de in die onderneming werkzame werknemer(s) van rechtswege overgaan op de verkrijger (artikel 7:663 BW). Dit geldt dus ook voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tegelijkertijd echter formuleert de wetgever in artikel 7:664 BW een aantal uitzonderingen op dit wettelijke uitgangspunt. Allereerst kan de verkrijger onder deze overgang van rechtswege van de pensioenregeling van de vervreemder uitkomen, indien hij dezelfde pensioentoezegging doet aan de nieuwe werknemers als hij vóór de overgang heeft gedaan aan zijn (oude) werknemers (sub a). Een tweede uitzondering op de overgang van rechtswege ziet op de situatie waarin bij de verkrijger sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (sub b). Ook is het mogelijk bij collectieve arbeidsovereenkomst afspraken te maken die voorkomen dat de rechten en plichten uit de pensioenovereenkomst van rechtswege overgaan op de verkrijgende werkgever (sub c).Bij een juridische fusie kan het al dan niet oprichten van een nieuwe rechtspersoon (waarin beide partijen opgaan) van directe invloed zijn op de pensioengevolgen. Immers, als de overgegane werknemers in dienst treden bij een reeds bestaande rechtspersoon waarbinnen al werknemers werkzaam zijn met wie een pensioenovereenkomst gesloten is, dan kan de nieuwe werkgever gebruik maken van de mogelijkheid hetzelfde aanbod te doen aan de overgegane medewerkers als hij heeft gedaan aan de (oude) medewerkers vóór de overgang (zie artikel 7:664 lid 1 sub a). Dit in tegenstelling tot de situatie waar een (nieuwe) rechtspersoon wordt opgericht, omdat in dat geval vóór de overgang überhaupt nog geen werknemers werkzaam zijn. Het is dus raadzaam om vanuit pensioenperspectief vooraf stil te staan bij de wijzen waarop de beoogde fusie zijn beslag kan krijgen.
  • Als de vervreemder op de datum van overgang geen pensioenovereenkomst heeft gesloten met de in de onderneming werkzame werknemer(s) en de verkrijger op dat moment wel, dan gaat de wetgever er in artikel 9 Pensioenwet vanuit, dat tussen de verkrijger en de overgekomen werknemers vanaf de overgangsdatum eenzelfde pensioenovereenkomst tot stand is gekomen als tussen de verkrijger en de werknemers die voordien al bij hem in dienst waren.

Artikelen met het onderwerp Overgang van onderneming:


Naar boven scrollen