Bij life events

In de artikelen 39 e.v. Pensioenwet staan verschillende communicatieverplichtingen van de pensioenuitvoerder verwoord bij life events, zoals bij einde deelneming, pensionering, scheiding etc. Bij beeindiging van de deelneming zal de navolgende informatie verschaft moeten worden:

  • een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op het moment van beëindiging;
  • toeslagverlening;
  • de mogelijkheid van afkoop van een klein ouderdomspensioen;
  • het recht op waardeoverdracht;
  • de consequenties van arbeidsongeschiktheid;
  • het actueel zijn van een korte- of langetermijnherstelplan en
  • het vervallen van de dekking tegen het risico op overlijden indien nabestaandenpensioen werd verworven op basis van risicofinanciering.

Een specifieke informatieverplichting rust op de pensioenuitvoerder in het laatste jaar voor de pensionering met betrekking tot de uitruilmogelijkheid van ouderdomspensioen in partnerpensioen. Als de pensioenovereenkomst niet voorziet in partnerpensioen na pensionering (bijvoorbeeld bij een partnerpensioen op risicobasis) is de pensioenuitvoerder verplicht tot uitruil over te gaan, wanneer de (gewezen) deelnemer niet of niet tijdig heeft gereageerd op het keuzeaanbod in het laatste jaar voor pensionering (artikel 61 lid 7 Pensioenwet). Deze verplichte uitruil (bij een niet-tijdige afwijzing van de uitruil) geldt nu nog enkel in de situatie waarin een uitruilaanbod wordt gedaan in het laatste jaar vóór ingang van het ouderdomspensioen, maar inmiddels is een wetsvoorstel geïntroduceerd waarin staat dat deze verplichte uitruil (bij een niet-tijdige afwijzing) ook dient te gelden bij een baanwisseling.

Ook zal de pensioenuitvoerder bepaalde informatie op verzoek van de (gewezen) deelnemer of (gewezen) partner moeten verstrekken (artikel 46 Pensioenwet).

Tot slot dient de werkgever de pensioenuitvoerder over iedere wijziging van de pensioenovereenkomst te informeren De pensioenuitvoerder dient de werknemer vervolgens binnen drie maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst te informeren over die wijziging en de mogelijkheid het gewijzigde pensioenreglement bij de pensioenuitvoerder op te vragen (artikel 21 lid 3 Pensioenwet).

Artikelen met het onderwerp Life events:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen