Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder bij niet-betaling pensioenpremies

De werkgever die onder de verplichtstelling valt, is verplicht de bijdragen aan het bedrijfstak­pensioenfonds tijdig te voldoen. Onder bijdragen worden niet alleen de periodieke premies verstaan, maar ook eventuele incidentele betalingen. De bestuurders van de werkgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige betaling van verschuldigde bijdragen aan het bedrijfstak­pensioenfonds. Met een bestuurder worden gelijk gesteld de gewezen bestuurder en de persoon ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid heeft (mede) bepaald als ware hij bestuurder. In geval van (dreigende) betalingsonmacht van de werkgever dient daarvan onverwijld mededeling gedaan te worden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Nalatigheid hiermee kan ook leiden tot persoonlijke (en hoofdelijke) aansprakelijkheid van de bestuurder(s).

Artikelen met het onderwerp Persoonlijke aansprakelijkheid:


Naar boven scrollen